Hồ sơ năng lực

I.   Hình thức, tên gọi 

1.    Tên công ty         :    Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng Đại Lộc

       Tên viết tắt          :     ĐẠI LỘC

2.    Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng Đại Lộc là công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

II.   Trụ sở , địa bàn hoạt động

1.    Trụ sở chính của công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng Đại Lộc đặt tại số 63/5 An Phú Đông 09, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại:         (84.8) 37199647

Fax          :         (84.8) 37199647

Email       :        kim@xaydungdailoc.com

Website   :        www.xaydungdailoc.com

2.    Địa bàn hoạt động của công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng Đại Lộc: trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Công ty có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh đặt tại các địa bàn hoạt động trong và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật. 

III.   Tư cách pháp nhân

Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng Đại Lộc có:

-    Tư cách pháp nhân đầy đủ theo qui định của pháp luật Việt Nam. 

-    Con dấu riêng, độc lập về tài sản, mở tài khoản tại các ngân hàng trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

-    Điều lệ tổ chức và hoạt động.

-    Chịu trách nhiệm tài chính hữu hạn đối với các khoản nợ trong phạm vi vốn điều lệ.

-    Tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. Hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính.

-    Có bảng cân đối kế toán riêng, lập các quỹ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. 

IV.   Mục tiêu và phạm vi hoạt động kinh doanh

1.    Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng Đại Lộc huy động và sử dụng vốn để hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu đem lại lợi nhuận cao cho các cổ đông, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước và phát triển công ty. 

2.    Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng Đại Lộc đăng ký các lĩnh vực kinh doanh sau đây :

-    Xây dựng dân dụng và công nghiệp

-    Tư vấn thiết kế

-    Tư vấn xây dựng

-    Giám sát thi công 

-    Quản lý dự án

-    Sửa chữa nhà và trang trí nội thất

-    Sản xuất và mua bán hàng trang trí nội thất

-    Mua bán vật liệu xây dựng

-    Mua bán và cho thuê nhà ở

V.   Thời hạn hoạt động

Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng Đại Lộc được thành lập và hoạt động lâu dài theo quy định của pháp luật.

VI.  Nguyên tắc tổ chức và quản lý, điều hành công ty

  •  Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng Đại Lộc hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và tuân thủ pháp luật. 
  •  Cơ quan quyết định cao nhất của công ty là Đại hội đồng Cổ đông. 
  •  Đại hội đồng Cổ đông là người quyết định thông qua, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. 
  •  Đại hội đồng Cổ đông bầu Hội đồng Quản trị công ty giữa hai kỳ đại hội, bầu Ban kiểm soát để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, điều hành công ty. 
  •  Điều hành hoạt động của công ty là Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc hoạt động theo khuôn khổ điều lệ công ty và tuân thủ pháp luật.